Cursusprogramma Nieuw in de ondernemingsraad

Inleiding cursusprogramma Nieuw in de Ondernemingsraad

De wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft vooral kaders en voorschriften  voor de OR en de bestuurder. De WOR schrijft de OR niet voor hoe hij zijn werk moet doen. Daar moet de OR zelf invulling aan gaan geven. Deze cursus “Nieuw in de ondernemingsraad” is erop gericht nieuwe OR-leden inzicht te geven in: de mogelijkheden en kaders die de WOR geeft; de rol en mogelijkheden van een ondernemingsraad en om de nieuwe OR-leden handvatten mee te geven om het praktische OR-werk aan te pakken.

Deze dag is opgedeeld in de volgende onderdelen:

  • De rol plaats van de ondernemingsraad;
  • De wet op de Ondernemingsraad;
  • De inhoud van het OR-werk;
  • De aanpak van onderwerpen.

Hiermee hebt u een goede basis om als OR-lid aan de slag te gaan.

Programma

Start van de cursus   09:00 uur
·         Huishoudelijke zaken

·         Bespreking van het programma

   
Rol plaats taak van de ondernemingsraad   09:15 uur
In de WOR is aangegeven wat formeel de plaats en taken van de OR zijn. De manier waarop de OR daar invulling aan geeft is niet voorgeschreven, dat kan de OR zelf bepalen. Voor nieuw leden is het van belang een beeld te hebben van de keuzes die er te maken zijn.

Doel

U heeft zicht op de verschillende manieren waarop de OR zijn rol in kan vullen en wat dit betekent voor de wijze waarop de OR bij de besluitvorming van de organisatie betrokken is, hoe het overleg met de bestuurder verloopt, op welke wijze de achterban bij het OR-werk is betrokken en hoe de OR inhoudelijke onderwerpen bekijkt.

 Werkwijze  

Na een korte toelichting op de positie en taken van de OR bespreken we met behulp van praktijksituaties welke ideeën er zijn over de rolinvulling van de OR en wanneer deze wel en niet goed werken.

 

   
Wet op de Ondernemingsraden

Voor de OR is het nuttig om kennis te hebben van de belangrijkste onderdelen van de WOR . Het geeft inzicht in de formele mogelijkheden van de OR. Voor de OR is het ook van belang een beeld te hebben over de wijze waarop hij van deze mogelijkheden gebruik wil maken, dat sluit aan bij de rol van de OR die eerder deze ochtend aan de orde is geweest.

   
 

Doel

De OR-leden kennen de hoofdlijnen van de WOR en kunnen deze in de praktijk benutten.

Werkwijze

De belangrijkste zaken uit de WOR worden toegelicht. Daarna wordt de praktische toepassing geoefend met behulp van praktijksituaties.

 

   
Lunch   12:30 uur
Vervolg van de ochtend   13:30 uur
De inhoud van het OR-werk

In dit onderdeel bekijken we wat de OR inhoudelijk belangrijke zaken vindt. Wat zijn belangrijke onderwerpen, waarom, wat zijn de speerpunten van de OR wat wil de OR bereiken?

   
 Doel

De OR weet waar hij aan wil werken, welke doelstellingen hij daarbij heeft en hoe hij daar aan wil werken.

Werkwijze

We bespreken wat uit oogpunt van medezeggenschap belangrijke onderwerpen zijn. Hierbij bepalen we de resultaten die de OR zou willen bereiken. Op basis van wat deze ochtend is besproken werken we uit op welke wijze de OR aan het behalen van deze resultaten wil werken.

   
De aanpak van onderwerpen

Bij het aanpakken van onderwerpen is het van belang te kijken naar de inhoud van het onderwerp maar ook naar hoe de OR het zo kan aanpakken dat de OR resultaten boekt. In dit onderdeel wordt het strategisch en inhoudelijk aanpakken van onderwerpen behandeld.

   
Doel

U kunt zowel inhoudelijke en strategisch naar onderwerpen kijken en daar plannen op baseren.

Werkwijze

Na een korte instructie wordt met behulp van praktijksituaties geoefend in het aanpakken van onderwerpen. Hierbij kunt u ook uitwerken wat eerder deze dag is besproken met betrekking tot de rol en mogelijkheden van de OR.

   
Evaluatie en afronding   17:00 uur